Szerb Antal Gimnázium
Egészségnap - 2015

Beszámoló az egészségnapról

Az Egészségnap megvalósítása során összetett, egymással szoros kapcsolatban álló célokat fogalmaztunk meg. Célul tűztük ki mindenekelőtt az egészséges életmódra való nevelést a testmozgás különböző formáin, valamint az egészséges táplálkozás és étrend előnyeinek bemutatásán keresztül. Továbbá alapvető célunk volt az is, hogy rávilágításunk arra, miként lehet a különböző függőségekkel (mindenekelőtt a droggal, káros szenvedélyekkel stb.) szemben időben, preventív módon fellépni. Céljaink részét képezte az is, hogy megmutassuk a résztvevők számára, milyen a pillanatnyi egészségi állapotuk, melyek azok az esetleges problémák, amelyekkel szemben időben fel kell lépni. A célok megvalósítását változatos tevékenységformák alkalmazása biztosította, melyeket öt különböző csoportba sorolhatunk. A sportfoglalkozások egy része nagy hagyományra tekint vissza iskolánkban, hiszen a 12 órás focit és röpit már évek óta sikeresen bonyolítjuk le, sportáganként mintegy 120-150 résztvevővel. Ezt egészítették ki azok a mozgásformák (pl. nippon-zengo, önvédelmi sportok, zumba, jóga), melyek eddig még nem kaptak teret iskolánkban, de az érdeklődő diákok örömmel fogadták. A 45, illetve 90 perces előadások a projektünk profiljának megfelelően a diákokat érzékenyen érintő problémák (pl. droghasználat, fog- és szájbetegségek stb.) megelőzését szolgálták, míg a fókuszcsoportos beszélgetések azt tették lehetővé, hogy a résztvevők interaktív módon ismerkedjenek meg a függőségekkel szembeni prevencióval. A szűrővizsgálatok pedig egyfajta állapotfelmérést és az egészségügyi problémákkal szemben időben történő fellépést szolgálták. Az egészségkonyhán és piacon ugyanakkor a helyes táplálkozás különböző formáit népszerűsítették a diákok, akik osztályonként egy-egy standon árusíthatták az előre elkészített „reformételeiket”.

A projektbe mindenekelőtt olyan szakembereket (orvosokat, pszichológusokat és pszichiátereket, dietetikust, mentálhigiénikust, kozmetológust stb.) vontunk be partnerként, akik tapasztalataik átadásával segítették céljaink megvalósítását. Ők az előadások és beszélgetések megtartása mellett részt vettek a szűrővizsgálatok lebonyolításában is. A különböző területek szakedzői a változatos mozgásformák népszerűsítését biztosították. A programba bevont szülők a reformkonyhában és a szűrővizsgálatokban segítettek, míg a partneriskola, a Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola diákjai és pedagógusai bármelyik programba bekapcsolódhattak (mindenekelőtt egy csapattal a 12 órás fociba és néhány érdeklődő diákkal az előadásokba). Iskolánk pedagógusai – főként az osztályfőnökök – ugyanakkor a diákok koordinálásában vettek részt.

A projekt célcsoportjának iskolánk több mint 600 tanulóját, továbbá a partneriskola diákjait tekintjük, hiszen elsősorban az ő figyelmüket kívántuk felhívni a különböző függőségek veszélyeire. De nem szabad elfeledkezni a pedagógusokról, osztályfőnökökről sem, akik az előadásokon és a beszélgetéseken való részvétellel tapasztalatokkal és módszertani ötletekkel, témákkal gazdagodtak, így az ezen a napon elhangzottakat akár tovább is vihetik osztálykeretben.

A program üzenete mindenekelőtt az volt, hogy rávilágításon arra, mennyiféle veszélynek van kitéve a felnövekvő generáció, ugyanakkor kellő odafigyeléssel és tudatos hozzáállással megelőzhetőek a függőségek okozta problémák.

További képek megtekintéséhez kattintson erre a linkre.

A projekt kereteiben megvalósított programok zöme újszerűnek, iskolánk történetében egyedülállónak bizonyult. Az elmúlt években, évtizedekben még egyetlen alkalommal sem került sor hasonló rendezvényre, de az esemény során szerzett tapasztalataink azt mutatták, hogy jelentős az igény a diákok, a pedagógusok és a szülők részéről is egy ilyen jellegű programra.

A projekt legnagyobb értékének azt tekinthetjük, hogy sikerült felhívni a figyelmet a függőségek okozta veszélyekre, nehézségekre, de arra is, hogy tudatos prevencióval a problémáknak elejét lehet venni. Ebből a szempontból különösen hasznosnak bizonyult az a programunk, amelynek keretében egykor drogfüggőségben szenvedő fiatalok beszéltek arról, milyen módszerek segítségével sikerült kigyógyulniuk a szenvedélybetegségükből. Az itt tapasztaltak egyben elrettentő példaként is szolgáltak a résztvevő diákok számára. További értéknek tekinthetjük azt is, hogy a diákokat sikerült rávenni arra, milyen módon tudják az egészséges életmódot követni, akár a táplálkozás, akár a mozgás különböző formáin keresztül.

Mintaértékűnek tekinthető az, ahogy az iskola több mint 600 diákját sikerült megszólítanunk, akár csak egy-egy programon keresztül. A gondosan előkészített szervezésnek köszönhetően a diákok pontosan tudhatták, mikor milyen rendezvényen vehetnek részt, ahová saját elhatározásukból juthattak el, ki-ki érdeklődésének megfelelően. Bátran kijelenthetjük, hogy nem volt unatkozó diák a rendezvény alatt az iskola épületében, hiszen minden tanuló megtalálhatta a maga számítását. Ugyanakkor a vállalkozó szelleműek valamennyi, fentebb kifejtett programformán részt vehettek. Újszerű kezdeményezésnek tekinthetjük még azt is, hogy számos, a programokon önzetlenül részt vevő partnert sikerült megnyernünk a rendezvénynek, és ezek a szakemberek még hitelesebbé tették a program során elhangzott információkat.

Ahogy azt már a projekt előkészítése során is véltük – és ezt az esemény sikere is megerősítette -, a rendezvényt hagyományteremtési céllal is valósítottuk meg. A változatos programok és az azokon tevékenyen résztvevő diákok is alátámasztották azt, hogy egy ilyen jellegű programsorozatra minden évben szükség van. A jövőbeni együttműködést garantálja az, hogy a partnerek alighanem más alkalommal is szívesen megosztják tudásukat az érdeklődőkkel, ráadásul mindezt anyagi ellenszolgáltatás nélkül (ez különösen nagy erénye volt valamennyi bevont partnernek). Szintén profitálhat a gimnázium abból, hogy sikerült szorosabbra vonni a kapcsolatot egy közeli általános iskolával is, népszerűsítve ezáltal a Szerb Antal Gimnáziumot a tankerületen belül is. A program megmutatta, hogy – komoly közösségfejlesztő szerepe révén – van létjogosultsága egy ilyen, tanórán kívüli rendezvénynek.

Terveink szerint a jövőben az iskola Diákönkormányzata fogja felkarolni a rendezvény szervezését – a DÖK elnöke most is aktívan részt vett a program megvalósításában –, és igyekszünk a bevont partnerek körét (főként a szülők révén) bővíteni, az eddigi partnerek lehetőség szerinti megtartásával. Ennek megfelelően a rendezvény beépül a DÖK, és így a gimnázium éves munkatervébe, legfeljebb annyi változtatással, hogy igyekszünk a ballagás előtti napokat elkerülni, és inkább az utolsó tanítási hetekre tervezni, hiszen így garantáltan ki tudjuk használni az iskola egyhektáros ősparkját is a program részére.

Előrelépést főként abban a tekintetben látjuk, hogy erősítsük a kapcsolatot a különböző életkorú és érdeklődésű diákok között, szorosabb közösségeket alakítsunk ki közöttük, továbbá hogy biztosítsunk számukra olyan, tanórán kívüli programlehetőségeket, melyek személyiségfejlődésükhöz nagy mértékben hozzájárulnak.

Budapest, 2015. április 28.

Kiss Gergely,
Dr. Szepesi Gábor
szervezők