Szerb Antal Gimnázium
Témahét

Témahét 1. - Feltalálók hete (10.a)
Témahét 2. - Nosztalgia hét (12.nyek)

Képes beszámoló a Galériában!


A TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben megnevezésű projekt teljesítésének egyik követelménye, hogy az iskolákban témahetet kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy egy-egy tanulócsoport egy héten keresztül minden órán egy adott témával foglalkozik, ezenkívül úgynevezett „kísérőrendezvények” színesítik az iskola életét, ami már tanórán kívüli foglalkozást jelent.
A témahét célja, hogy a tanulók minél jobban elsajátítsák az adott témahét anyagával kapcsolatos ismereteket, önállóan dolgozzák fel, mutassák be és értékeljék a témahét anyagát.

A témahét fogalma

A témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Az adott héten az iskola (vagy legalábbis bizonyos csoportok) minden tagja ugyanazzal a témával foglalkozik. Az akár egy teljes hetet kitöltő témahét lényege a következő: az iskola pedagógiai programjában rögzítetten szerepel egy vagy több (projekt) téma, amit a pedagógusok a hagyományostól eltérő formában dolgoznak fel a lehető legkomplexebb módon úgy, hogy az a résztvevő tanulóknak is jó kedvet és sikerélményt adjon. Ez a projektpedagógia segítségével lehetséges. „A projektoktatás sem nem módszer, sem nem reformpedagógiai irányzat, hanem egy tanulási-tanítási stratégia. Nem a megtanítandó tananyagot helyezi a nevelés középpontjába, hanem a lehetőségekkel és korlátokkal rendelkező individuumot. Az oktatás fő mozgatórugója nem a tanítás, hanem az aktivitásra támaszkodó tanulás.” (Hegedűs Gábor)
A projektpedagógia lényege, hogy nem a tényszerű ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének folyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt úgy, hogy a téma a tanulók által kiválasztott és elfogadott legyen, és a megoldása csoportban történjék, megszüntetve a hagyományos osztály- és tanórai kereteket. A projekt-keretek közötti tanulásban megszűnik a verbális képességek fölénye. A pontos megfigyelés, a jó szervezés, a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége, a kreativitás, a pontos kivitelezés mind egyenrangú és egyenértékű tényező lesz.
„Ahhoz, hogy a cselekvés sikeres legyen, számos ismeret megszerzésére, elrendezésére és feldolgozására van szükség. A hagyományos ismeretcentrikus tanulásszervezéssel ellentétben nincsenek készen kapott igazságok. A problémák konkrét és egyedi voltából következik, hogy azokat nem elvont szinten közelítik meg, hanem reális és valóságos választ kísérelnek meg adni egy-egy igazi kihívásra.” (Lehoczky János)
A projekt vezérlése folyamattervezést kíván tanártól és csoporttól egyaránt. A csoport olyan momentum köré szervezi munkáját, melynek megvalósításában minden tagnak van valami érdekeltsége. A közös alkotás erősíti az együvé tartozás élményét. A siker a kollektivitástól, a felelős együttműködéstől függ. Ezért a folyamatos érdekérvényesítés, konfliktuskezelés is része a projektpedagógiának.
A tanár a projektben dolgozó csoportot nem hagyja magára, ugyanakkor irányító szerepe az együttműködés mozzanataiban szinte észrevétlenül van jelen, feloldódik a közös tervezés, cselekvés és értékelés mozzanataiban. Az is feladata, hogy a munka megfelelő fázisaiban beiktasson visszajelző, visszacsatoló szakaszt. A csoport tagjai nincsenek versenyhelyzetben, az együttműködésen van a hangsúly (bár a csoportok közt lehet versengés).

A témahét lényege

 • A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája a témahét, amikor az adott tárgykört, témakört a diákok 3-5 tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozzák fel.
 • Olyan sajátos tanulásszervezés, amelynek fókuszában valamilyen valóságos tennivaló, probléma, elvégzendő tevékenység áll.
 • Az évfolyamszintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz. Egymásra épülnek a kötelező foglalkozások és a választható programok.
 • A projekt végére a tanulócsoporttól olyan tárgyi vagy szellemi produktumot várunk, amely széles körben feltárja az adott témát, gondolatkört.
 • A siker eléréséhez szükség van ismeretek megszerzésére, elrendezésére, feldolgozására.
Jellemzői
 • Fontos a folyamattervezés.
 • A hangsúly az ismeretek megszerzésének folyamatán van.
 • A siker a felelősségvállaló együttműködéstől függ.
 • A közös alkotás erősíti a kohéziós erőt.
 • A tanulók szembesülnek saját képességeikkel, a feladatok aktuális megoldása egyéni képességeikhez igazodik.
Mit várunk a témahetektől?
 • A témahét akkor eredményes, ha abban az iskola minden tanulója és minden tanára teljes személyiségével tevékenyen részt vesz.
 • A témahétnek (vagy témanapoknak) mindig egyetlen központi témája legyen. Ez lehet valamely általános fogalom, de lehet bármilyen helyi vagy naptár szerinti aktualitás is.
 • A témahéten a tanárok olyan foglalkozásokat vezetnek, amelyek a tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak, ám a szakjukhoz igen.
 • A diákok számára fontos lehetőség és egyben feladat a kínált foglalkozások közötti választás, valamint a témahét minél gazdagabb kitöltése.
 • Célszerű nemcsak a tantárgyi , hanem az osztálykereteket is fellazítani. Így a diákoknak alkalmuk adódik az idősebb gyerekektől való tanulásra is.
 • A tevékenységek rendjében és tartalmában egyensúlyt kell tartani a megtervezettség és a lelkes spontaneitás között.
 • Mint minden projektben, itt is fontos, hogy a diákok az ötlet (azaz a téma) kitalálásától a lezárult hét értékeléséig valamennyi szakaszban szerepet kapjanak.
 • A témahét tartalmilag szervesen épüljön be az iskola mindennapi, "normál" életébe. Legyen tehát előzménye és következménye is.

Témahetek a gimiben

Témahét 1. - "Feltalálók hete"
2010. március 22-26., 10.a osztály

A témahét célja, hogy a tanulók a feltalálók és a találmányok, a tudomány és a technika világából minél több olyan ismeretre tegyenek szert, amelyet csak érintőlegesen ismerhetnek meg a tanórán. Fontos feladat a tudás, a képességek és attitűdök hármasának fejlesztése. Arra törekszünk, hogy a tanulók maguktól ismerjenek fel összefüggéseket, maguk tapasztaljanak meg felismeréseket, illetve a munkájuk során vonják be társaikat a problémamegoldásba, az órán elsajátított ismereteket hosszú távú memóriájukban rögzítsék, hogy a tanulás folyamata is élményt nyújtson a számukra, illetve hogy a 21. században nélkülözhetetlen kooperatív, társas magatartásformákat elsajátítsák.

A témahetet megelőzően minden diák önként vállal, egy vagy több feladatot, mely otthoni felkészülést igényel. A felkészülést egyénileg és csoportosan is végezhetik. Felkészültségüket a témahéten megtartott órákon mutatják be. A bemutató előtt a felkészült diákok az óra előtt leadnak tanáruknak 2 olyan kérdést, melyekre az osztály többi tagja a válaszokat a kiselőadásból (vagy egyéb vállalt „produktumból”) kapja meg. A leadott kérdésekből (előadásonként 2-2) a témahét lezárásaként egy TOTÓT töltenek ki, amelynek értékelésével, esetleges jutalmazásával zárjuk a témahetet.

Feladatok időpontok szerinti felbontása

2010. március 22., hétfő

Tantárgy Tanár neve Időpont Téma
német nyelv Molnárné P. Mariann 2. óra Albert Einstein
matematika Smejkál Szilvia 3. óra Érdekességek az ókori matematikából
biológia Bognárné M. Ildikó 4. óra DNS szerkezet, vérkeringés felfedezései, Darwin és az evolúció, Pavlov, Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert, Fleming felfedezései
magyar irodalom Csorba Edit 5. óra Hatvani professzor


2010. március 23., kedd
Tantárgy Tanár neve Időpont Téma
magyar irodalom Csorba Edit 1. óra Hatvani professzor
testnevelés Köntös Zoltánné 2. óra dopping, Pistorius műlába,
anyagok és eszközök használata a sportban
matematika Gyulay Éva 3. óra Bolyaiak: életük, munkásságuk
kémia Dékán Tamás 4. óra A Curie házaspár
magyar nyelvtan Matula Gabriella 5. óra Egyszerű mondatok készítése, melyben a tudósok neveit külön mondatrészi szerepben feltüntetve találjuk.
ének Nitkulinecz Zsanett 6. óra Gramofontól a bakelit lemezen át a CD-ig


2010. március 24., szerda: MÚZEUMLÁTOGATÁS

100 Csoda kiállítás – A jövő születése című kiállítást megyünk megtekinteni 2010. március 24-én, szerdán. Az 1000 négyzetméteren installált interaktív időszaki kiállításon betekintést nyerünk a mai Magyarország 100 sikeres fejlesztéséről, találmányáról, innovációjáról.
A 100 Csoda kiállítás megmutatja, milyen lehet a jövő 10, 20 vagy akár 30 év múlva. A 100 csoda kiállítás bemutatja a magyarországi trendeket és ötleteket, amelyek akár a világon is meghatározóvá válhatnak. A kiállításon a diákok nemcsak megnézhetik, ki is próbálhatják a fejlesztéseket, megismerve egy-egy technológia működését, az újítás lényegét. A jövőt, ami már a jelenben kipróbálható. A látogatás után a diákok az alábbi kérdőívet kitöltik, mely segít a tanároknak, hogy iskolai kereteken belül melyik témára érdemes visszatérni (mi ragadta meg a diákok figyelmét, mit értettek meg és mit nem, stb.).

2010. március 25., csütörtök
Tantárgy Tanár neve Időpont Téma
fizika Csolakov János 1. óra Faraday
kémia Dékán Tamás 2. óra Ludwig von Fehling
testnevelés Köntös Zoltánné 3. óra Fizikai törvények érvényesülése a sportágakban (flopp, síugrás, stb.)
rajz Németh Gyula 4. óra Régi alkotásokról készül fotó, illetve az alkotások rendszerezése
angol nyelv Szányelné Ősz Andrea 5. óra Alexander Graham Bell, a telefon fejlődése
matematika Csolakov János 6. óra Aranymetszés


2010. március 26., péntek
Tantárgy Tanár neve Időpont Téma
olasz nyelv Szakályné P. Erzsébet 1. óra Leonardo Da Vinci
testnevelés Köntös Zoltánné 2. óra Sportlövészet és a vívás fejlődése
magyar irodalom Csorba Edit 3. óra Hatvani professzor
fizika Csolakov János 4. óra Jedlik Ányos
történelem Horváth Bálint 5. óra Kezdetleges gőzgépek (Thomas Savery és Thomas Newcomen)
földrajz Lehoczki György 6. óra Coriolis-erő


Témahét 2. - "Nosztalgia hét"
2010. március 22-26., 12.nyek osztály

A témahét célja, hogy a tanulók minél jobban megismerjék a gimnázium múltját, jelenét, hagyományait, az iskola jogelőd intézményeinek a történetét, az iskola alapításában fontos szerepet játszó Batthyány és Beniczky család történetét valamint Szerb Antalnak, gimnáziumunk névadójának munkásságát.
A témahét fontos feladata, hogy a diákjaink képet kapjanak Cinkota és környékének múltjáról, az itt élők népművészeti és kulturális életéről. Másrészt feladat még az iskola régi híres tanárainak és tanulóinak bemutatása is.

2010. március 22., hétfő

Tantárgy Téma Feldolgozás Produktum
Fizika Vasvári Ágnes mint legenda Riportkészítés Újságcikk
Irodalom SzAG-os tanárok művei Versek olvasása Hangfelvétel
Történelem Iskolatörténet feldolgozása Kiselőadás Írásos anyag
Testnevelés Nosztalgiaóra a parkban Tanítási óra Fotók


2010. március 23., kedd
Tantárgy Téma Feldolgozás Produktum
Irodalom SzAG-os tanulók művei Versek felolvasása és megbeszélése Hangfelvétel
Biológia A park növény- és állatvilága Terepgyakorlat Írásos anyag, fényképes bemutató
Matematika Koordináta- geometria Az iskola feltérképezése koordinátageometria segítségével Írásos anyag
Történelem Híres emberek a SZAG-ban Egyéni kutatómunka Írásos anyag
Orosz-olasz Iskolatörténet és -rendszer orosz és olasz nyelven Közös órai munkában Írásos anyag


2010. március 24., szerda
Tantárgy Téma Feldolgozás Produktum
Történelem Kvíz az iskolatörténetről Verseny Tesztfeladatok
Művészetek SzAG-os tanulók és tanárok művei Fényképek Műalkotások bemutatása
Társadalomismeret Iskolai szociokultúra, tanár-diák viszony Kérdőív alapján Írásos anyag
Testnevelés Régi idők tornája DVD-nézés DVD anyaga
Osztályfőnöki Pénzes Bea Kovács Máté Márkó Gyöngyi Hentz Kata Mészáros Mária Héri Barbi Gyűjtőmunka Fotókészítés, fotók, írásos anyag


2010. március 25., csütörtök
Tantárgy Téma Feldolgozás Produktum
irodalom tanulóink művei novella felolvasása, megbeszélése novella írásos anyaga
matematika koordináta-geometria iskola feltérképezése koordináta-geometria segítségével írásos anyag
biológia segédanyagok bemutatása gyűjtőmunka fotó- és leíráskészítés
nyelvtan helyesírási hibák az iskola épületében gyűjtőmunka fotó
orosz   iskolatörténet írásos anyag
olasz olasz utazások, helyszínek gyűjtőmunka újságcikk
fizika iskolai mérőeszközök bemutatása kiselőadások fénykép és leírás


2010. március 26., péntek
Tantárgy Téma Feldolgozás Produktum
Irodalom SzAG-os műalkotások A hét munkájának értékelése Hangfelvétel
Matematika Koordináta-geometria A hét munkájának értékelése Írásos anyag
Orosz-olasz Iskolarendszerek, utazások A hét munkájának értékelése Írásos anyag